1. Trường hợp hoàn tiền
In Thanh Bình hoàn lại 100% tiền cho khách hàng trong các trong các trường hợp sau
– In Thanh Bình không đáp ứng được các yêu cầu về đơn hàng như : Tiêu chuẩn kỹ thuât, Thời gian giao hàng, Chính sách thanh toán ..
– Khách hàng chuyển khoản thừa giá trị của đơn hàng.
In Thanh Bình hoàn lại 70% tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau:
– Đơn hàng/hợp đồng thiết kế, trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán
– Đơn hàng/hợp đồng in ấn, trước 01 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán
– Đơn hàng/hợp đồng in ấn và thiết kế, trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán
– Trường hợp không hoàn tiền
2. In Thanh Bình không hoàn lại tiền trong các trong các trường hợp sau :
• Đối với đơn hàng/hợp đồng thiết kế, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn thiết kế sau 06 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
• Đối với đơn hàng/hợp đồng in ấn, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn thiết kế sau 01 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
3. Thời gian hoàn tiền
In Thanh Bình sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền cho khách hàng thời gian từ 05 – 07 ngày làm việc (Không tính thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày bộ phận Chăm sóc khách hàng đã giải quyết xong khiếu nại.